தமிழக அரசு பராமரிப்பு துறையில் வேலைவாய்ப்பு | TANUVAS Recruitment 2020

தமிழக அரசு கால்நடை பராமரிப்பு துறையில் வேலைவாய்ப்பு 2020 | TANUVAS Recruitment 2020 for Junior Assistant & Typist (162 Vacancies) | TANUVAS Recruitment 2020 162 Junior Assistant Posts | TANUVAS-Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University Jobs 2020

Posting Name : 

1. Junior Assistant Post

2. Typist Post

Vacancy: 

1. Junior Assistant Post 

Regular - 74 Vacancies

Backlog - 01 Vacancies

2. Typist Post

Regular - 78 Vacancies

Backlog - 09 Vacancies

Total Vacancy : 162

Salary Details:

1. Junior Assistant Post

Rs.19,500-62,400/- (Pay Matrix Level-8)

2. Typist Post

Rs.19,500-62,400/- (Pay Matrix Level-8)

Educational Qualification:

1. Junior Assistant Post

Pass in HSC or any other qualification recognized equivalent thereto.

2. Typist Post

i) Minimum General Educational Qualification viz. must have passed SSLC Public Examination or its equivalent with eligibility for admission to Higher Secondary Courses of studies or to College Courses of studies.

ii) (a) Typewriting English and Tamil Higher (or) (b) Typewriting English Lower and Tamil Higher (or)
(c) Typewriting English Higher and Tamil Lower

AGE LIMIT (as on 31.10.2020):

Minimum : 18 years

Maximum : OC - 18 to 30 Years, 

BC and BCM and MBC/DC - 18 to 32 Years

SC/ST- 18 to 35 Years

Job Location: Tamilnadu


Selection Procedure:

1. Written Exam
2. Interview

Application Fees:

The prescribed registration fee for the candidates belong to MBC/DC, BC, BCM and OC is Rs.500/- (Rupees Five hundred only) and Rs.250/- (Rupees Two hundred and fifty only) in case of SC/ST candidates. The candidates irrespective of communities from other States/Union Territories will be treated under “OC” category only and registration fee is Rs.500/- (Rupees Five hundred only).

Last Date to Apply Online: 22-12-2020Post a Comment

0 Comments