60 அரசு துறைகளில் வேலைவாய்ப்பு இன்றைய வேலைவாய்ப்பு தகவல் அனைத்தும் ஒரே கிளிக்கில் அறியலாம்

1.தேசிய ஆழியியல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு 2020
கல்வி தகுதி: BE EEE, CVIL
Last Date: 07-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_21.html

2.இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வேலைவாய்ப்பு  2020
கல்வி தகுதி: MBBS Course
Last Date: 08-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_44.html

3.RITES RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: BE.B.Tech
Last Date:  17-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/rites-recruitment-2020.html

4.ஆசிரியர் கல்விக்கான தேசிய கவுன்சில் வேலைவாய்ப்பு  2020
கல்வி தகுதி:10 th + 12 th pass
Last Date: 19 -09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_83.html

5.காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் வேலைவாய்ப்பு 2020
கல்வி தகுதி: UG( AT) , Diploma , B,sc , BE
Last Date:  17-10-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_82.html


6.DIGITAL INDIA CORPORATION  RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: MBA
Last Date:  06-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/digital-india-corporation-recruitment.html

7.INSTITUTE OF TECHNOLOGY RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: PG (Chemistry)
Last Date: 18-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/institute-of-technology-recruitment-2020.html

8.BPNL RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: 10 pass
Last Date: 31-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/bpnl-recruitment-2020.html

9.AU RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: BE/B.Tech/ME/M.Tech
Last Date: 31-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/au-recruitment-2020.html

10.ALIMCO RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  12 th pass  ITI Course
Last Date: 24-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/alimco-recruitment-2020.html


11.South East Central Railway Recruitment 2020
கல்வி தகுதி:   12 th pass  ITI Course , Diploma.
Last Date: 30-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/south-east-central-railway-recruitment.html

12.METRO RAIL RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:   BE/B.Tech (Civil) , PG/Diploma, UG (Law)
Last Date: 18-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/metro-rail-recruitment-2020.html

13.BANKING PERSONNEL SELECTION RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  Any Degree
Last Date:  26-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/banking-personnel-selection-recruitment.html

14.BFHS Recruitment 2020 | Total Vacancy: 2984
கல்வி தகுதி:   MBBS/ MD/ MS/ PG Diploma
Last Date:  31-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/baba-farid-health-science-recruitment.html

15.பால் செயலகத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2020
கல்வி தகுதி:   Any degree
Last Date: 31-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_58.html


16.Sálim Ali Centre for Ornithology and Natural History RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:   Ph.D
Last Date: 15-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/salim-ali-centre-for-ornithology-and.html

17.கணினி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு  2020
கல்வி தகுதி: B.E / B.Tech/ ME/ M.Tech/ MCA/ PG Degree
Last Date: 31-12-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_19.html

18.Central Railway Recruitment 2020
கல்வி தகுதி: DM/MCH
Last Date: 21-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/central-railway-recruitment-2020.html

19.Forest  Research Institute Recruitment 2020
கல்வி தகுதி: Bachelor’s degree in Library Science
Last Date: 15-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/forest-research-institute-recruitment.html

20.NATIONAL RESEARCH CENTRE RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: PhD (Life Science)
Last Date: 29-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/national-research-centre-recruitment.html


21.SHIPYARD LIMITED RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: BE/B.Tech , Diploma
Last Date: 08-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/shipyard-limited-recruitment-2020.html

22.Indian Institute of Science Education and Research Recruitment 2020
கல்வி தகுதி: M.Sc (Chemistry)
Last Date: 01-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/indian-institute-of-science-education.html

23.Tamil Nadu e-Governance Agency  Recruitment  2020
கல்வி தகுதி: BE/B.Tech (CS/IT/ECE) or MCA or M.Sc (CS)
Last Date: 25-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/tamil-nadu-e-governance-agency.html

24. UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: ANY DEGREE
Last Date: 07-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/union-public-service-commission.html

25.HAL RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: DIPLOMA (Technician)
Last Date: 07-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/hal-recruitment-2020.html

26.BANK RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: Any Degree
Last Date: 23-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/bank-recruitment-2020.html


27.PORT TRUST  TUTICORIN RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: BE / B.Tech ( civil)
Last Date: 03-10-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/port-trust-tuticorin-recruitment-2020.html

28.இந்தியன் வங்கி  வேலைவாய்ப்பு 2020
கல்வி தகுதி: UG (CA/CFA) or MBA (Finance)
Last Date:  26-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_88.html

29.State Electronics Development Corporation Ltd  Recruitment 2020
கல்வி தகுதி:  M.Tech or BE/ B.Tech.
Last Date: 22-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/state-electronics-development.html

30.CHEST INSTITUTE RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  MBBS MCI or B.E./B.Tech degree
Last Date:  31-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/chest-institute-recruitment-2020.html

31.SUPREME COURT RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  Hotel Management, Diploma
Last Date: 29-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/supreme-court-recruitment-2020.html

32.STAFF SELECTION COMMISSION RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  10+2 Science with GNM / B.Sc. Nursing
Last Date : 07-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/staff-selection-commission-recruitment.html

33.PUBLIC SERVICE COMMISSION RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  MME or CE
Last Date :02-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/public-service-commission-recruitment.html

34.FSR   Recruitment 2020
கல்வி தகுதி:   Agronomy/Soil Science , Agricultural Science or Diploma
Last Date: 27-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/fsr-recruitment-2020.html


35.CDFD RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  Ph.D. , M.Com
Last Date:  04-09-2020
Link:  https://www.jobstamil.com/2020/08/cdfd-recruitment-2020.html

36.CSMCRI Recruitment 2020
கல்வி தகுதி: M.Sc
Last Date:   28-08-2020
Link:  https://www.jobstamil.com/2020/08/csmcri-recruitment-2020.html

37.National  Housing  Bank  Recruitment 2020
கல்வி தகுதி: IRPM/ LLPM MBA (HR) OR PG Diploma in HR / personnel management
Last Date:  :   28-08-2020
Link:   https://www.jobstamil.com/2020/08/national-housing-bank-recruitment-2020.html

38.MAIL MOTOR SERVICE POST OFFICE RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: 8 th pass and  ITI course
Last Date: 25-08-2020
Link:   https://www.jobstamil.com/2020/08/mail-motor-service-recruitment-2020.html

39.Aeronautics Limited Recruitment 2020
கல்வி தகுதி: NAC/Diploma/Degree or NTC/NAC
Last Date: 05-09-2020
Link:   https://www.jobstamil.com/2020/08/aeronautics-limited-recruitment-2020.html

40.TAMIL NADU AGRICULTURE RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: B.Sc (Agriculture/Horticulture) or B.Tech (Horticulture) or B.V.Sc & AH
Last Date:  25-08-2020
Link:   https://www.jobstamil.com/2020/08/tamil-nadu-agriculture-recruitment-2020.html


41.வேளாண் துறை வேலைவாய்ப்பு  2020
கல்வி தகுதி: M.Sc (Entomology/Plant Pathology/Nematology) + NET
, B.Sc (Agriculture/Horticulture)
Last Date:  25-08-2020
Link:   https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_65.html

42.தொழில்நுட்பத்துறையின் பிராந்திய மையம் வேலைவாய்ப்பு  2020
கல்வி தகுதி: PG (Life Science/Chemistry/ Biotechnology/Veterinary sciences)
Last Date: 28-08-2020
Link:   https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_38.html

43.NFR Recruitment 2020
கல்வி தகுதி:  10th Pass + ITI
Last Date:  15-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/nfr-recruitment-2020.html

44.NEERI RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  M.Sc/B.E/B.Tech
Last Date: 24-08-2020
Link:   https://www.jobstamil.com/2020/08/neeri-recruitment-2020.html

45.HEC RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  10th pass
Last Date: 29-08-2020
Link:   https://www.jobstamil.com/2020/08/hec-recruitment-2020.html


46. CRPF RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  M.Sc (Microbiology/Biotechnology) PhD/MD
Last Date: 07-09-2020
Link:   https://www.jobstamil.com/2020/08/crpf-recruitment-2020_16.html

47.BP (Range Officer Of Forests ) RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  Bachelor Degree
Last Date: 16-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/bp-range-officer-of-forests-recruitment.html

48. காவல்துறை வேலைவாய்ப்பு 2020
கல்வி தகுதி:  Bachelor’s Degree
Last Date: 06-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_48.html

49.Tamilnadu AU Recruitment 2020
கல்வி தகுதி:  Bachelors and Masters Degree
Last Date: 24-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/2020-05-associate-professor-posts.html

50.கல்வித்துறையில் வேலைவாய்ப்பு 2020
கல்வி தகுதி: ME/M.Tech/PhD/MA/M.Sc/M.Phil
Last Date: 27-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_84.html

51. TN MRP RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி:  PG Diploma F.F.Hom/M.F.Hom/D.F.Hom
Last Date: 10-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/tn-mrp-recruitment-2020.html


52.கூட்டுறவு துறை வேலைவாய்ப்பு 2020
கல்வி தகுதி: + 2 Pass
Last Date:  29-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/2020_16.html53.NTIPRIT Recruitment 2020
கல்வி தகுதி: Technology/ Telecommunication.
Last Date:  14-09-2020
Link:  https://www.jobstamil.com/2020/08/ntiprit-recruitment-2020.ht54.NIEPMD Recruitment 2020
கல்வி தகுதி: P.G Degree / Ph.D
Last Date: 29-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/niepmd-recruitment-2020.html


55.NCSM Recruitment 2020
கல்வி தகுதி: Master’s Degree
Last Date:  31-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/ncsm-recruitment-2020.html


56.KPT Recruitment 2020
கல்வி தகுதி:   Hindi to English and  any Major Port
Last Date: 04-09-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/kpt-recruitment-2020.html57.JIPMER  Recruitment 2020
கல்வி தகுதி:  UG (Anaesthesia Technology) or Diploma (Anaesthesia Technology)
Last Date:26-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/jipmer-recruitment-2020.html

58.Science Education and Research of Indian Institute Recruitment 2020
கல்வி தகுதி: PG (Biotechnology or any related to Biological Science)
Last Date:  25-08-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/science-education-and-research-of.html

59.Border Security Force Recruitment 2020
கல்வி தகுதி: BE COURESE
Last Date: 31-12-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/border-security-force-recruitment-2020.html


60.GOVERNMENT  OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE  RECRUITMENT 2020
கல்வி தகுதி: 12 TH PASS
Last Date:  31-12-2020
Link: https://www.jobstamil.com/2020/08/government-of-personnel-and.html

Post a Comment

0 Comments